Klauzula informacyjna

względem klientów i kontrahentów

Klauzula informacyjna – względem klientów i kontrahentów

rozszerzona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…)  zwanym dalej RODO

informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fristom Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Sicienko, adres: ul. Przemysłowa 5, 86-014 Sicienko.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@fristom.com.pl.
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, przesłanie korespondencji w sprawie uzgodnień warunków umowy itd. – na podstawie art.6   ust.1 lit. b) RODO;
  • realizowanie umów zawieranych z Administratorem na produkty i usługi firmy FRISTOM – na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
  • wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. wystawienie faktury,
   sporządzanie i przechowywanie dokumentacji księgowej – na podstawie art.6 ust. 1 lit c) RODO;
  • oferowanie przez Administratora produktów i usług własnych bezpośrednio (tzw. marketing bezpośredni), w tym dobieranie ich  pod kątem Pani/Pana potrzeb – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
  • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych wyżej:
  • przez okres 6 miesięcy, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy;
  • przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji umowy;
  • przez czas, jaki nakazują Administratorowi przepisy m.in. art. 86 §1 Ordynacji podatkowej;
  • do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub do momentu ustalenia, że dane są nieaktualne;
  • przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia.
 5. Jeśli nawiązała Pani/Pan kontakt z naszym przedstawicielem – pracownikiem naszej  firmy to Pani/Pan dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie przekazanych nam informacji.Jeśli nie nawiązywała Pani/Pan z nami kontaktu wówczas Pani/Pana dane pozyskaliśmy z Państwa strony internetowej lub z innych  legalnych rejestrów (m.in. CEIDG, KRS).

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedłożenia oferty lub zawarcia umowy o współpracy.

 6.  W razie takiej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom podatkowym oraz podmiotom z którymi FRISTOM ma zawarte umowy o świadczenie usług (np. firmy informatyczne, firmy certyfikujące, biegły rewident).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, otrzymania ich kopii, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – zgodnie z art.17 RODO.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt.3 lit.d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.