RODO

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…) zwanym dalej RODO  informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Fristom Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Sicienku adres: ul. Przemysłowa 5, 86-014 Sicienko. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z art.6 lit f rozporządzenia RODO – tj. ochroną mienia,  ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa a także bezpieczeństwo pracowników i innych osób, w tym gości przebywających na terenie należącym do FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. i objętym systemem monitoringu wizyjnego. W razie takiej konieczności, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez osobę trzecią). Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu  wobec przetwarzania danych a także prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.  Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe w postaci Pani/Pana wizerunku będą przechowywane przez okres do 30 dni kalendarzowych chyba, że doszło do incydentu a zabezpieczenie nagrania lub jego części jest niezbędne do celów dowodowych.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@fristom.com.pl